جستجوگوگرد خالص گرانوله

گوگرد خالص گرانوله

 

گوگرد خالص گرانوله توليد شده در گروه بين المللی گلشن کود ايرانيان با خلوص 99.9% و ويژه مصارف زراعت و باغبانی عرضه ميشود. اين محصول ضمن ضدعفونی کردن خاک، تامين پروتئين مورد نياز خاک را نيز بر عهده ميگيرد. از خواص ديگر گوگرد گرانوله خالص گلشن کود ايرانيان ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

ساخت روغن و بهبود کيفيت ميوه در باغات

قارچ کشی و سم زدايي از زمين و مقابله با آفات 

افزايش حلاليت فسفاتی که به کاهش نياز به کودهای فسفاته از جمله سوپر فسفات تريپل کمک ميکند

افزايش مقاومت گياه به سرمازدگی و خشکسالی و امراض مختلف

افزايش عملکرد محصول در واحد سطح در باغات و مزارع .

مصرف: در باغات 200 کيلوگرم در هکتار  -  در زراعت 300 کيلوگرم در هکتار