جستجوسولفات فسفات آمونیوم S.A.P

سولفات فسفات آمونیوم S.A.P

کود سولفات فسفات آمونيوم توليد شده در گروه گلشن کود ايرانيان مشابه دی آمونيوم فسفات نيست و در حقيقت از نظر ساختاری مولکولی ازت و فسفر ضعيف تر از دی آمونيوم فسفات می باشد. اما به همّت متخصصان گروه بين المللی گلشن کود ايرانيان آنرا بصورت ترکيبی همگن با گوگرد توليد کرده ايم تا حلاليت فسفری و قابليت جذب ازت را بوسيله گوگرد بالا برده و از اين طريق مانع فرسايش زمين و هدر روی منابع مالی  کشاورزان شويم.

از اين نظر عملکرد فسفات آمونيوم گلشن کود ايرانيان، چيزی شبيه به دی آمونيوم فسفات توليدی شرکت های پتروشيمی ديگر است و حتی در بعضی موارد عملکرد قوی تری هم مشاهده شده است. درحالی که مصرف آن نسبت به مصرف دی آمونيوم فسفات سه مزيت عمده زير را برای کشاورزان گرامی ايجاد می کند:

  1. قيمت سولفات فسفات آمونيوم تقريباً نصف قيمت غير يارانه ای کود دی آمونيوم فسفات می باشد.
  2.  برخلاف کود دی آمونيوم فسفات ، در صورت مصرف سولفات فسفات آمونيوم، ديگر از پسماند های شيميايي و رسوبات مضری که زمين رو تهديد مي کنند در زمين های تحت کشت اثری نخواهيد ديد.
  3.  کود سولفات فسفات آمونیوم به پايين آمدن خاک و تحت کنترل درآمدن آن نيز کمک می کند.

 کشاورزان عزیز مي توانند براحتی از کود سولفات فسفات آمونيوم بعنوان جايگزين مطمئن دی آمونيوم فسفات استفاده کنند.

آناليز کود سولفات فسفات آمونيوم گلشن کود ايرانيان در دو نوع درجه 1 و درجه 2 عبارتست از:

آنالیز نوع درجه 1:   N: 20%  - P: 20% - S: 10%

 آناليزنوع درجه 2:      N: 9%  -  P: 20% - S: 5%