جستجوسوپر فسفات آلی

سوپر فسفات آلی

 

کود سوپر فسفات آلی گرانوله ( کود فسفر غنی شده با مواد آلی ) توليد شده در گلشن کود ايرانيان، ضمن تامين فسفر مورد نياز گياه بصورت کاملا قابل جذب، مواد آلی مورد نياز برای احيای خاک کشاورزی را نيز تامين کرده و خاک های فرسوده را نيز احياء ميکند.
بدليل استفاده از عنصر فسفر بصورت ارگانيک در اين کود، اتفاق مرسوم کودهای فسفاته شيميايی که انباشت فسفر در خاکهای زراعی است در صورت مصرت اين کود در زمين زراعی مشاهده نشده و تمام عنصر فسفر جذب گياه ميشود.
در اين کود از 10% گوگرد نيز برای کمک به افزايش حلاليت فسفاتی خاک استفاده شده است که کمک شايانی به افزايش عملکرد و اثرگذاری اين کود می نمايد.