جستجواسيد هيوميک

اسيد هيوميک

اسید هیومیک گلشن کود ایرانیان

دارای استاندارد اتحادیه اروپا، تاییدیه غذا و داروی آمریکا و گواهینامه جامع مدیریت کیفیت

  • خواص کلی هیومیک اسید گلشن:

1. ساختار خاک را بهبود می بخشد

2. به ریشه زایی بهتر کمک می کند

3. باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می شود

4. به رشد سریع باکتریهای مفید درخاک کمک می کند

5. به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو کمک می کند

6. مقاومت به شوری، کم آبی، گرما و سرما را افزایش می دهد

7. از سمیت کودها و عناصر اضافی موجود درخاک می کاهد

8. دوام آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می ماند

9. مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماریها افزایش می دهد

10.  نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می دهد

10. سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد

11. با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و یا محیط زیست ندارد

12. هیومیک اسید بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک است

 

  • روش مصرف هیومیک اسید گلشن:

در باغات: دو نوبت هر نوبت 10 لیتر در 2000 لیتر آب برای یک هکتار

در مزارع: 3 نوبت هر نوبت 15 لیتر در 2000 لیتر آب برای یک هکتار