جستجواوره با پوشش گوگردی

اوره با پوشش گوگردی

S.C.U 

 

کود اوره با پوشش گوگردی توليد اين گروه با آناليز n: 20% - s: 20% قابل عرضه به بازار است.

فروش اين کود فقط در قالب قرارداد های 300 تن به بالا انجام پذیر است